Tietosuoja ja evästekäytäntö

Sisältö:

  • Tietosuojaseloste uutiskirjeen tilaajat
  • Tietosuojaseloste kannatusyhdistyksen jäsenrekisteri
  • Evästekäytäntö

 

 

 

 

Aito SUVI-hankkeen uutiskirjeiden tilaajien tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Aito SUVI-hanke
Yhteyshenkilö Marja-Liisa Suomalainen
aito [dot] suvi [at] gmail [dot] com (aito[dot]suvi[at]gmail[dot]com)

REKISTERIN NIMI
Aito SUVI-hankkeen uutiskirjeiden tilaajarekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella hankkeen uutiskirjeiden lähettämiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö itse haluaa tilata uutiskirjeitä. Tiedot poistetaan, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa ottaa vastaan uutiskirjeitä, tai kun rekisterinpitäjä lopettaa uutiskirjeiden toimittamisen ja lähettämisen.

REKISTERIN HENKILÖRYHMÄT SEKÄ TIETOSISÄLLÖT
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat antaneet suostumuksensa uutiskirjeen lähettämiseen heille.

Rekisterissä voidaan käsitellä uutiskirjeen tilanneiden nimiä, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita tai muita tilaajan itse toimittamia yhteystietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Uutiskirjeen tilaajan itse tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän hankeorganisaation sisällä sekä tarvittaessa hankkeen lukuun toimiville ulkopuolisille uutiskirjeen tuottajille. Uutiskirjeiden lähetysjärjestelmänä käytetään yhdysvaltalaista MailChimppiä. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty ulkopuolisilta. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

TIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisteritietoja käsittelevät hankkeen nimetyt henkilöt. Myös verkkosivujen ylläpitäjällä on tekninen mahdollisuus tarkastella tietoja. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.

Voimme jatkossa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;

  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;

  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

YHTEYDENOTOT
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti selosteen alussa nimetylle yhteyshenkilölle.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Aito Suvi kannatusyhdistyksen jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aito Suvi kannatusyhdistys ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: Tommi Liljedahl, tommi [dot] liljedahl [at] gmail [dot] com (tommi[dot]liljedahl[at]gmail[dot]com)

3. Rekisterin nimi

Aito Suvi kannatusyhdistyksen jäsenrekisterin tietosuojaseloste

4. Rekisteröidyt

Kannatusyhdistyksen jäsenrekisteri. Jäsenrekisteri voi sisältää varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Keskeinen henkilötietojen käsittelyperuste on lakiin perustuva velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä. Henkilötietoja käsitellään myös liittymisessä annettavan suostumuksen perusteella. Näiden perusteiden lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään Aito Suvi kannatusyhdistyksen jäsenten tietojen hallintaan. Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden mahdollistamiseksi ja jäsenyyssuhteen hoitamiseksi, Aito Suvi kannatusyhdistyksen toiminnan järjestämiseksi ja jäsenpalveluiden tarjoamiseksi.

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin tai profilointiin.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme ja tallennamme seuraavia henkilötietoja:
    • Nimi
    • Osoite
    • Kotikunta
    • Puhelinnumero
    • Sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen itse antamat tiedot.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Ei säännönmukaisia luovutuksia EU/ETA-alueen sisä- tai ulkopuolelle. Tietojen luovutuksia voidaan tehdä rekisteröityjen suostumuksella.

9.  Tietojen suojaus

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty ulkopuolisilta. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Tiedot säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan ja kaksi vuotta jäsenyyden päättymisestä.  Tarvittavia tietoja säilytetään kirjanpitoaineistossa kirjanpitolain vaatimat kuusi vuotta.

11. Tietojen käsittelijät

Rekisteritietoja voivat käsitellä yhdistyksen nimetyt henkilöt ja nimetyt ulkopuoliset tekniikan toimimisen mahdollistavat henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.
Voimme tarvittaessa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
    • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
    • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
    • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
    • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
    • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

13. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

14. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

 

Evästekäytäntö

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Tietoa käytetään kävijätilastojen seuraamiseksi ja sivun parantamiseksi. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla.

Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista.

Verkkosivustolla on käytössä Matomo-kävijäseurantaohjelma. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei pyritä eikä voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. Näitä tietoja pääsevät katselemaan paitsi sivun omistajan palveluksessa olevat valtuutetut henkilöt, myös omistajan valtuuttamat kolmannet osapuolet, kuten sivun ylläpitäjä. Matomo-seurannan voit myös ottaa pois käytöstä selaimesi Do Not Track -toimintoa käyttämällä.

Sivustolla saattaa olla toisinaan käytössä myös eri palveluiden (esim. Facebook) käyttämiä evästeitä, jotka saattavat tallentaa palvelukohtaisia evästietä. Kyseisillä yhteisöpalveluilla on olemassa ovat selosteensa heidän käyttämistään evästeistä.

Logitiedostot

Palvelin, jolla sivusto sijaitsee, kerää käyttäjästä tietoja, jotta sivusto voidaan näyttää. Tietoihin kuuluu myös henkilötietoihin luettava IP-osoite. Käyttämällä tätä sivua hyväksyt IP-osoitteesi tallentamisen palvelimelle. Tietoa käytetään vain sivuston toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistamiseen ja ylläpitoon.