Kunnostuskohteissa tehdään luontoselvityksiä

luontoselvitys
Maanomistaja Heikki Lukkalrla (vasemmalla), Seppo Rekolainen ja Ilkka Heinonen tutkivat, löytyisikö Rautianojan varrelta liito-oravan pesäpuuksi soveltuvia haapoja.

Aito Suvi ry toteuttaa tänä ja ensi vuonna kuusi kunnostuskohdetta, joiden avulla vähennetään Kukkiaa ja Pälkänevettä rehevöittävää ravinnekuormitusta.

Rakennettavien kosteikoiden ja kaksitasouomien alueella tehdään tällä ja ensi viikolla ELY-keskuksen edellyttämiä luontoselvityksiä, joiden avulla varmistetaan, ettei kunnostus vaaranna suojeltuja lajeja tai luontotyyppejä. Kartoitettavia lajeja ovat viitasammakko ja liito-orava. Lisäksi joissain kohteissa selvitetään, onko alue luontotyypiltään suojeltua tulva- tai tervaleppämetsää.

Epaalanlahden kunnostuskohteen kartoittaa Tuomo Kuitunen, joka on tutkinut vuosikymmenten ajan Luopioisten luontoa ja koonnut ainutlaatuisen Luopioisten kasviston. Lisäksi Kuitunen tekee luontoselvityksen Aitoon Häyläsuolla. Se pudotettiin tänä ja ensi vuonna toteutettavien kohteiden joukosta, koska osa suon vedestä on harjusta purkautuvaa pohjavettä. Sen vuoksi suolle on muodostunut arvokasta sammalkasvustoa, jota kunnostustoimet eivät saa vaarantaa. Lisäksi ennen Häyläsuon kosteikon rakentamista on selvitettävä pohjaveden pinnankorkeus tehtävä maaperätutkimuksia.

Kukkian kunnostuskohteissa luontoselvityksen tekevät Seppo Rekolainen ja Ilkka Heinonen. Aito Suvi ry:n hallitukseen talvella valittu Rekolainen toimi pitkään johtotehtävissä Suomen ympäristökeskuksessa sekä maa- ja metsätalousministeriössä. Maatalouden vesistövaikutuksista väitellyt Rekolainen oli kymmenen vuoden ajan vesiasioiden asiantuntijajäsen Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Kunnostustoimia koordinoivaan työryhmään kuuluva Ilkka Heinonen on metsäasiantuntija, joka jäi puolitoista vuotta sitten eläkkeelle MHY Roineen toiminnanjohtajan tehtävistä. 

Kukkialla suurin kunnostuskohde on Kortteenpohjan Tuppiojalla, johon rakennetaan loppuvuonna kaksi kosteikkoa, metsäallas ja pohjapatoja. Lisäksi luontoselvitykset tehdään Leppänän suulla sijaitsevalla Rautianojalla, Holjan Myllyojalla ja Haltianselän Hirviniemenojalla. Rautianojalle rakennetaan kampakosteikko, Holjaan ja Haltianselälle kaksitasouomaa. 

Tagit