Rantojen umpeenkasvu, vedenkorkeuden vaihtelu ja veden samentuminen huolettavat vesistökyselyn vastaajia

sinilevä
Juhannuksen aikoihin rehottanut sinilevä huoletti monia Pälkäne- ja Mallasveden ranta-asukkaita, jotka ovat vastanneet vesistökyselyyn. Heinäkuussa sinilevää ei ole juuri havaittu.

Pälkäneen vesiensuojeluhankkeen vesistökysely on kerännyt ensimmäisen puolentoista kuukauden aikana lähes 150 vastausta. Noin puolet vastaajista on kesäasukkaita ja puolet kanta-asukkaita.

Ahkerimmin kyselyyn on vastattu Kukkian rannoilta, josta on kertynyt 60 vastausta. Pälkäne- ja Mallasveden tilaa on arvioinut lähes yhtä moni. Loput vastaukset ovat pienempien järvien rannoilta.

Vastaajien mielestä vedet ovat keskimäärin tyydyttävässä tai hyvässä kunnossa. Kukkian vesi saa hieman muita järviä paremman arvion.

Suurinta huolta Pälkäneen rannoilla kannetaan matalien lahtien umpeen kasvamisesta. Moni vastaaja toivoo rannoille laajoja niittotalkoita, jotta vesikasvillisuutta saataisiin poistettua laajemmalta alueelta ja useampana vuonna peräkkäin.

Myös vedenkorkeuden suuri vaihtelu nousee vastauksissa esiin. Kevään sade- ja sulamisvedet nostavat pinnat korkealle, koska vedet virtaavat nopeasti ojitetuista metsistä ja soilta. Sen sijaan loppukesästä pinta saattaa laskea lähes metriä alemmas, mikä hankaloittaa veneilyä ja rantojen virkistyskäyttöä.

Yli puolet vastaajista katsoo, että vedet ovat samentuneet. Laskuojien varsille toivotaan kosteikkoja tai laskeutusaltaita, jotta vesiin ei päätyisi niin paljon ravinteita ja kiintoainesta.

 

Kukkia nuhraantunut 50 vuoden aikana

Kukkian ranta-asukkaista yli 70 prosenttia arvioi veden näkösyvyyden huonontuneen ja lähes puolet kalaston heikentyneen.

Kukkialla korostuu huoli pinnankorkeuden suurista vaihteluista. Lisäksi toivotaan laskuojien kunnostusta, jotta vesi kirkastuisi.

”Vielä 70-luvulla Kukkian vettä juotiin raakana! Nykyään kivet ovat aivan sameita ja moskan peitossa heti jäiden lähdön jälkeen, eli jotain on tapahtunut Kukkian vedelle, vaikka toisin väitetään. Ennen kivet olivat keväällä aivan kirkkaita ja veden lämmettyä vasta kivet likaantuivat”, yli 60 vuotta Kukkian rannoilla viettänyt kertoo.

Pälkäne- ja Mallasveden arvioidaan olevan hieman tyydyttävää paremmassa kunnossa. Yli puolet vastaajista katsoo, että näkösyvyys on heikentynyt.

Pälkäne- ja Mallasveden vastauksissa korostuu huoli sinilevän lisääntyneestä. Kesäkuun lopulla järvillä oli poikkeuksellisen runsaasti sinilevää, jota tuuli keräsi etenkin etelärannoille. Myös verkkojen ja rantakivikoiden limoittumisen katsotaan kertovan rehevöitymisestä.

 

Hanhet ja minkit ovat lisääntyneet

Vastaajat nostavat esiin monia paikallisia korjauskohteita, esimerkiksi tarpeettomia patoja ja vanhoja matonpesulaitureita, joita voisi muuttaa uimalaitureiksi.

Hanhien, minkkien ja varisten lisääntymisen kerrotaan verottaneen muita lintukantoja. Joissain paikoin valkoposki- ja kanadanhanhet rajoittavat rantojen käyttöä.

Moni vastaaja kaipaa tietoa vesiensuojeluhankkeista, joilla voisi parantaa veden tilaa omilla rannoilla. Järville toivotaan myös vesiensuojeluyhdistyksiä, jotta vesien kunnostukseen saataisiin leveämmät hartiat ja lisätietoa. Lisäksi kaivataan lisävalvontaa tai kieltoja, joilla puututtaisiin häiritsevään moottoriveneliikenteeseen.

Vesistökyselyyn voi vastata syyskuuhun saakka osoitteessa aitosuvi.fi/kysely. Kyselyn antia käytetään alueellisen vesienhoitosuunnitelman laadinnassa. Suunnitelman on tarkoitus valmistua talvella 2022.

Heinäkuun puoliväliin mennessä kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin viisi katiskaa sekä viisi Suvi-juomapulloa ja paitaa. Katiskat voittivat Petri S, Merja S, Tarja S, Jarmo K ja Antti A. Suvi-paidan saavat Heini N, Aino S, Jukka M, Tarmo H ja Anneli K, Suvi-juomapullot Sakari P, Antti M, Jukka S, Kimmo A ja Kari K. Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

 

Tagit