Vekuna on kirkasvetinen latvajärvi

Vekuna
0,72 neliökilometrin kokoinen Vekuna saa vetensä 3,7 neliökilometrin kokoiselta valuma-alueelta, joka on 70-prosenttisesti metsää.

 

Järven yleistiedot

Vekuna on pieni, pinta-alaltaan 0,72 km2 kokoinen kirkasvetinen järvi Kukkian valuma-alueen länsipuolella. Vekuna on latvajärvi, johon laskee muutamia pieniä ojia ja josta vesi virtaa Kukkiaan Myllyojaa pitkin. Järvessä on 9 saarta ja kokonaisrantaviivan pituus on 6,8 km.

Vekunan syvyysvyöhykkeitä ei ole luodattu. Vedenlaadun seurantapiste, joka yleensä sijaitsee järven syvimmässä kohdassa, on eteläosassa järveä ja sen syvyys on 9 metriä.

Valtaosa (70 %) Vekunan 3,7 km2 kokoisesta valuma-alueesta on metsää. Peltoja on vajaa kymmenes valuma-alueesta ja ne sijaitsevat lähinnä järven pohjois- ja eteläpäässä. Soita on hyvin vähän (5 %). Rannoilla on useita vapaa-ajan asuntoja.

Vekuna
Vekuna on kirkasvetinen järvi, joka saa vetensä metsäiseltä valuma-alueelta.

 

Järven vedenlaatu

Vekuna kuuluu tyypiltään pieniin vähähumuksisiin järviin. Vesienhoidon kolmannelle suunnittelukaudelle (2022–2027) järven ekologinen tila on määritelty hyväksi. Kokonaisravinteiden pitoisuuksien perusteella järvi kuuluisi luokkaan erinomainen, mutta levien määrää kuvaava klorofylli a –pigmentin pitoisuus (kuitenkin vain kaksi mittausta: 8.3 ja 11 µg/l) on lähellä hyvän tilan raja-arvoa.

Pohjanläheinen vesi on usein niukkahappinen tai hapeton. Pintaveden pH on lähellä neutraalia. Veden väriluku on selvästi alle humuspitoisuutta osoittavien lukemien. Vekunasta on vain niukasti vedenlaatutietoja ja niiden perusteella ei voida arvioida muutoksia pitkällä aikavälillä.

 

Soveltuvuus virkistyskäyttöön

Vekuna soveltuu kirkasvetisenä ja niukkaravinteisena järvenä erinomaisesti virkistyskäyttöön.

 

Tutkimustulokset

Vekuna havaintopiste
Vedenlaadun havaintopisteen sijainti Vekunassa. Kartta: SYKE, Hertta-tietokanta

Kaaviot alla: kokonaisfosforin pitoisuus ja vedenväri pintavedessä Vekunassa talvi- ja kesäkerrostuneisuuskausien lopulla vuosien 1983 ja 2016 välisenä ajanjaksona. Pienten vähähumuksisten järvien ekologisen tilan luokittelun erinomaisen/hyvän raja-arvo näkyy katkoviivana fosforipitoisuuksia esittävässä diagrammissa. Vähähumuksisen järven ja humusjärven raja-arvo vedenvärin perusteella arvioituna näkyy katkoviivana vedenväriä esittävässä diagrammissa. 

Vekunan pintaveden kokonaistyppipitoisuus on n. 200 µg/l.

Fosforipitoisuus
Fosforipitoisuus talviaikaan (ohut viiva) on mitattu neljästi ja kesäaikaan kahdesti (tumma viiva). Tulokset mahtuvat erinomaiseen laatuluokkaan (raja merkitty katkoviivalla).
Vedenväri
Neljän talvihavainnon (ohut viiva) ja kahden kesähavainnon (tumma viiva) perusteella vesi on kirkastunut ja mahtuu vähähumuksiseen laatuluokkaan (raja merkitty katkoviivalla).